vendredi 12 octobre 2012

Sa-ma-ri (thành phố) Bản đồ Sa-ma-ri cổ

 Bản đồ từ History Online

Thành Sa-ma-ri đã từng hiện hữu một thành phố hùng mạnh và là thủ đô của Vương quốc Ít-ra-en ở miền Bắc (vương quốc Giu-đa ở miền Nam). Thủ đô Sa-ma-ri do vua Om-ri (khoảng 885-874 BCE) thiết lập và kéo dài cho đến khi thành Sa-ma-ri bị Sargon II chiếm vào năm 721 BCE và vương quốc Ít-ra-en phía Bắc bị sụp đổ. Đến thời đế quốc Hy Lạp, thành Sa-ma-ri bị Alexander đại đế đánh chiếm năm 331 BCE. Đến khoảng năm 108 BCE, thành Sa-ma-ri lại bị John Hyrcan tàn phá (cf. Josephus Ant. 13:275-281). Dưới thời đế quốc Rô Ma, Pompey xây dựng lại thành Sa-ma-ri khoảng năm 63 BCE. Đến năm 27 BCE, hoàng đế Augustus Caesar cho vua Hê-rô-đê Cả (Herod the Great) thành này, vua Hê-rô-đê Cả đã mở rộng và xây dựng lại thành Sa-ma-ri rồi đặt lại tên thành là “Sebaste”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “Augustus”, để tôn vinh hoàng đế. Vì thế, vị trí thành “Sebaste” trong bản đồ trên đây là thành “Sa-ma-ri”. Thành Sa-ma-ri – Sebaste để lại nhiều di tích khảo cổ quan trọng. Những khai quật cho thấy vị trí thành này và đã tìm thấy dấu vết của sáu nền văn hoá, trải qua sáu thời đại khác nhau: Canaanite, Israelite, Hellenistic, Herodian, Roman và Byzantine. 


Ngày 12 tháng 10 năm 2012
Email: josleminhthong@gmail.com

Xem bài viết:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire