vendredi 12 octobre 2012

Bản văn Kinh Thánh - La Bible - The Bible

Bản văn Híp-ri và Hy Lạp và các bản dịch Kinh Thánh
Texte hébreu, grec et les traductions de la Bible
Hebrew, Greek text and the translations of the Bible


BHS, Biblia Hebraica Stuttgartensia, by ELLIGER, K.; RUDOLPH, W., (eds.), (Hebrew Bible, Masoretic Text), Fourth Corrected Edition, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

BW, Bible Works

GNT, The Greek New Testament, by ALAND, B.; ALAND, K. (et al.), (eds.), (Fourth Revised Edition), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2001.

LXX, Septuaginta, by RAHLFS, A., (ed.), (Old Greek Jewish Scriptures), Deutsche Bibelgesellschaft, (1935), 1979.

Nouveau Testament, interlinéaire Grec / Français, par CARREZ, M., Composition réalisée par The British and Foreign Bible Society, Swindon, Angleterre, 1993.

NTG-27th ed., NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, (27e éd. rév.), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1996.

NTG-28th ed., NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, (28th Revised Edition), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.


Online:
Tân Ước Hy Lạp
Nouveau Testament grec
Greek New Testament


Cựu Ước Híp-ri và Hy Lạp (bản LXX) 
Ancien Testament hébreu et grec
Hebrew and Greek Old TestamentCác bản dịch Kinh Thánh
Les traductions de la Bible
The translations of the Bible

Bible OSTY,  La Bible, par OSTY, E.; TRINQUET, J., Paris, Le Seuil, 1973.

BJ, La Bible de Jérusalem, by ÉCOLE BIBLIQUE DE JÉRUSALEM, (dir.,), (Nouvelle édition revue et augmentée), Paris, Le Cerf, 2000.
BJ online: http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/84/TM.htm#

BW, Bible Works

Kinh Thánh ấn bản 2011, (dịch giả: NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ), Hà Nội, Nxb. Tôn Giáo, 2011. Online: http://kinhthanhchomoinguoi.org/bible/1/ 

NAB-RE, New American Bible, Revised Edition, 1991 Present. Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/

NJB, New Jerusalem Bible,  online http://www.catholic.org/bible/ 

RSV-SCE, Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006. Online: http://jmom.honlam.org/rsvce/
 
Sách Khải Huyền, Hy Lạp – Việt,  (dịch giả: Giuse LÊ MINH THÔNG), Nxb. Tôn Giáo, 2011, 288 tr.

Tân Ước, (bản dịch và chú thích có hiệu đính), (dịch giả:  NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ), Hà Nội, Nxb. Tôn Giáo, 2008.

Tin Mừng Mác-cô, Hy Lạp – Việt,  (dịch giả: Giuse LÊ MINH THÔNG), Nxb. Phương Đông, 2011, 250 tr.

Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt, (dịch giả: Giuse LÊ MINH THÔNG), Nxb. Tôn Giáo, 2011, 340 tr.

TOB, La Bible, Traduction œcuménique, (Édition intégrale), Paris, Le Cerf - Société Biblique Française, 1988, (8è édition).