mardi 29 juillet 2014

phôs (ánh sáng), phainô (toả sáng), phôtizô (chiếu soi) trong Tin Mừng Gio-an

phôs, phôtos, to, dt., ánh sáng
phainô, đt., toả sáng
phôtizô, đt., chiếu soi

phôs, phôtos, to, dt., ánh sáng

Danh từ Hy Lạp: “phôs” (tiếng Việt: ánh sáng; Anh: light; Pháp: lumière) xuất hiện 23 lần trong Tin Mừng Gio-an và chỉ xuất hiện trong 12 chương đầu (Ga 1–12).

Danh từ “ánh sáng” xuất hiện 23 lần ở các nơi: 1,4.5.7.8a.8b.9; 3,19a.19b.20a.20b.21;
5,35; 8,12a.12b; 9,5; 11,9.10; 12,35a.35b.36a.36b.36c.46.
Danh từ “phôs” (ánh sáng) xuất hiện nhiều nhất trong các chương: ch. 1 (6 lần); ch. 3 (5 lần) và ch. 12 (6 lần). Phần thứ hai của sách Tin Mừng (Ga 13–21) không xuất hiện danh từ “phôs”. Trong Tin Mừng Gio-an, danh từ “ánh sáng” được dùng theo nghĩa đen, nghĩa biểu tượng và nghĩa thần học. Đề tài “ánh sáng” trình bày năm đề tài:

1) Lời là ánh sáng (4 lần: 1,5.7.8b.9)
2) Đức Giê-su là ánh sáng (3 lần: 8,12a; 9,5; 12,46)
3) Ánh sáng gợi ý về chính Đức Giê-su (12 lần: 3,19a.19b.20a.20b.21; 11,9.10; 12,35a.35b.36a.36b.36c)
4) Ánh sáng và sự sống (2 lần: 1,4; 8,12b)
5) Ánh sáng và Gio-an Tẩy Giả (2 lần: 1,8a; 5,35)

phainô, đt., toả sáng

Động từ Hy Lạp: “phainô” (tiếng Việt: toả sáng, chiếu soi; Anh: shine; Pháp: briller, luire) xuất hiện 2 lần trong Tin Mừng Gio-an ở 1,5; 5,35.

Trong lời tựa sách Tin Mừng Gio-an (1,1-18), “Lời” (Logos) được đồng hoá với “ánh sáng” và “ánh sáng chiếu soi (phainei) trong bóng tối, và bóng tối đã không lấn át được ánh sáng” (1,5), xem trích dẫn bản văn trong Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt. Ở 5,35, Đức Giê-su nói với những người Do Thái về ông Gio-an Tẩy Giả như sau: “Ông ấy là ngọn đèn được thắp lên và toả sáng (phainôn), chính các ông đã muốn hoan hỷ một thời gian trong ánh sáng của ông ấy” (5,35).

phôtizô, đt., chiếu soi

Động từ Hy Lạp “phôtizô” (tiếng Việt: chiếu soi; Anh: give light, enlighten; Pháp: éclairer, illuminer) xuất hiện 1 lần ở 1,9.

Người thuật chuyện nói về Lời (Logos) trong lời tựa sách Tin Mừng như sau: “Người (logos) là ánh sáng (phôs) thật, ánh sáng chiếu soi (phôtizei) mọi người, đến trong thế gian” (1,9). xem trích dẫn bản văn trong Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire